کلینیک فیزیوتراپیست پرند کلینیک فیزیوتراپ نسیم فیزیوتراپیست شهرستان بهارستان اسلامشهر کلینیک فیزیوتراپیست اسلامشهر

شاک ویو تراپی

کلینیک فیزیوتراپیست پرند کلینیک فیزیوتراپ نسیم فیزیوتراپیست شهرستان بهارستان اسلامشهر کلینیک فیزیوتراپیست اسلامشهر

شاک ویو تراپی

این دستگاه از طریق تولید امواج فراصوت با فشار زیاد در فیزیوتراپی استفاده می شود .
یکی از درمان های اصلی خار پاشنه شاک ویو می باشد .

پزشکان این دپارتمان