کلینیک فیزیوتراپیست پرند کلینیک فیزیوتراپ نسیم فیزیوتراپیست شهرستان بهارستان اسلامشهر کلینیک فیزیوتراپیست اسلامشهر
کلینیک فیزیوتراپیست پرند کلینیک فیزیوتراپ نسیم فیزیوتراپیست شهرستان بهارستان اسلامشهر کلینیک فیزیوتراپیست اسلامشهر

لیزر درمانی

لیزر درمانی :
لیزر ابزاری است که از طریق تابش نور در طول موج مشخصی ، اثرات درمانی ایجاد می کند . 
از لیزر در درمان بیرون زدگی دیسک کمر و گردن ، زانو و شانه درد ، پارگی رباط و تاندون استفاده می شود . 
در کلینیک فیزیوتراپی نسیم 
از لیزر پرتوان در درمان آسیب های مختلف استفاده می شود .

پزشکان این دپارتمان