کلینیک فیزیوتراپیست پرند کلینیک فیزیوتراپ نسیم فیزیوتراپیست شهرستان بهارستان اسلامشهر کلینیک فیزیوتراپیست اسلامشهر

مگنت تراپی

مگنت یا مغناطیس درمانی از طریق امواج مغناطیسی سبب بهبود درد می شود .
مگنت یک دستگاه تخصصی برای بهبود جوش خوردگی استخوان می باشد

پزشکان این دپارتمان